FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ | CERTIFICATS QUE IMPARTEIXO

ssce0110 ⋅ Nivell 3

DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ


Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació; elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics; orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat, i promoure permanentment la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

 

adgg0208 ⋅ Nivell 2

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT


Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern.

 

adgg0308 ⋅ Nivell 3

ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES


Assistir a la gestió de despatxos i oficines professionals, i / o departaments de Recursos Humans, de forma proactiva.

adgd0308 ⋅ Nivell 2

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA


Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal.

 

fcov05 ⋅ Nivell 2

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)


Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica.

fcov06 ⋅ Nivell 3

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)


Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (Anglès) en comprensió i expressió oral i escrita.

CLASSES PARTICULARS ONLINE

NO TROBES EL QUE BUSQUES?